Notářské služby

Manželské majetkové právo

Uzavřením manželství vzniká manželům společné jmění manželů, které se řídí zákonným režimem. Chtějí-li si manželé upravit svoje majetkové poměry odchylně od zákona, lze tak učinit buď rozhodnutím soudu nebo smlouvou, která musí mít formu notářského zápisu.

Kromě manželů mohou smlouvu o manželském majetkovém režimu uzavřít i snoubenci. Účinnost takové smlouvy ovšem nastane až uzavřením manželství.

Smlouva o manželském majetkovém režimu může spočívat ve sjednání odděleného jmění, v rozšíření či zúžení rozsahu společného jmění manželů, anebo v režimu vyhrazující vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství.

Smlouvou o rozšíření společného jmění manželů je možné rozšířit společného jmění manželů o konkrétní věc, která doposud patřila výlučně jen jednomu z manželů, nebo o majetek v budoucnu teprve nabytý či o dluhy v budoucnu vzniklé.

Zúžení společného jmění manželů je založeno na stejném principu jako rozšíření, pouze s opačným účinkem, konkrétní věci se tedy ze společného jmění vylučují či se stanoví, které hodnoty budou výlučným jměním, ač by podle zákona patřily do společného jmění manželů. Je tedy možné zužovat jak o majetek nebo dluhy existující, tak o majetek a dluhy teprve v budoucnosti vzniklé.

Základem odděleného jmění manželů je skutečnost, že žádné společné jmění neexistuje. Majetek a dluhy tak nabývá ten z manželů, který v dané věci právně jedná. V případě, že jsou účastníky smlouvy oba manželé, nabývají majetek, eventuálně dluhy jako jakékoliv dvě jiné osoby, tj. jako spoluvlastníci do podílového spoluvlastnictví, nikoliv do společného jmění manželů.

Smlouvu upravující manželský majetkový režim lze na žádost manželů zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu vedeném Notářskou komorou České republiky. Je-li smlouva v Seznamu zapsána, mohou se jí manželé dovolávat vůči třetím osobám, a to i tehdy, pokud s obsahem této smlouvy nebyly třetí osoby seznámeny.

JUDr. Michaela Jiroutová
JUDr. Michaela Jiroutová 

Horská 97, 541 01 Trutnov
(+420) 732 224 225
(+420) 499 940 900
kancelar@notarkatu.cz

úřední hodiny

 

  • IDDS: 8582twc
  • IČO: 11961848
  • DIČ: CZ9062173868 

  • Bankovní spojení:
    302850772/0300 


Mobirise page creator - Details here