Notářské služby

Převody majetku a úschovy

V naší notářské kanceláři Vám sepíšeme kupní smlouvu, darovací smlouvu, či směnou smlouvu a zajistíme Vám úschovu listin i peněz.

Notář sepisuje smlouvy ve formě notářského zápisu, který je veřejnou listinou. Oproti soukromým listinám (listiny sepsané například advokáty či samotnými účastníky smlouvy) jsou veřejné listiny nadány tzv. veřejnou vírou, tedy údaje v nich uvedené se považují za pravdivé, není-li prokázán opak.

Veřejné listiny jsou proto nadány vyšší důkazní silou než listiny soukromé. Tvrdí-li někdo skutečnosti, které jsou s veřejnou listinou v rozporu, musí tyto skutečnosti prokázat, tedy unést důkazní břemeno. 

Kupní smlouva

Kupní smlouva patří k jednomu z nejčastějších způsobů úplatného převodu majetku. Je-li předmětem koupě nemovitá věc, musí být smlouva uzavřena v písemné formě.

Notář vykonává notářskou činnost, tedy i sepisování kupní smlouvy, nestranně, a proto musí postupovat tak, aby smlouva nebyla pro některou ze stan nevýhodná. Notář Vám také poskytne potřebná poučení o dalších povinnostech, které souvisejí s prodejem nemovitých věcí, včetně základních informací o daňových povinnostech.  

Darovací smlouva

Na základě darovací smlouvy dárce bezplatně převádí vlastnické právo k věci a obdarovaný tento dar přijímá. Shodně jako u kupní smlouvy musí být darovací smlouva v případě nemovitých věcí v písemné formě.

V darovací smlouvě lze upravit i určitá oprávnění dárce či omezení obdarovaného. Typicky se bude jednat o služebnost užívacího práva u nemovité věci, která dárci zaručuje věc bezplatně doživotně užívat.   

Směnná smlouva

Směnnou smlouvou se každá ze stran zavazuje převést druhé straně vlastnické právo k věci výměnou za závazek druhé strany převést vlastnické právo k jiné věci. Směnou nevznikají smluvním stranám žádná další práva a povinnosti, pouze povinnost k výměně předmětů směny, případně k zaplacení doplatku.

Notářské úschovy 

Notář přijímá do notářské úschovy:

  • listiny o právním jednání zůstavitele pro případ smrti, pokud nemají formu notářského zápisu a jiné listiny,
  • peníze, stanoví-li tak zvláštní zákon,
  • peníze a listiny za účelem jejich vydání dalším osobám.

Nejčastěji notář provádí úschovu peněz a listin za účelem jejich vydání dalším osobám. Tímto druhem úschovy lze také zajistit dluh.

Typickým případem využití úschovy je prodej nemovitých věcí, kdy notář kromě vyhotovení kupní smlouvy může zajistit i úschovu kupní ceny a zaručit tak bezproblémový a bezpečný převod.  

JUDr. Michaela Jiroutová
JUDr. Michaela Jiroutová 

Horská 97, 541 01 Trutnov
(+420) 732 224 225
(+420) 499 940 900
kancelar@notarkatu.cz

úřední hodiny

 

  • IDDS: 8582twc
  • IČO: 11961848
  • DIČ: CZ9062173868 

  • Bankovní spojení:
    302850772/0300 


The page was designed with Mobirise web templates